Erhverv

Møns Bank leverer solidt kvartalsresultat og opjusterer for året

Bankdirektør i Møns Bank Per Sjørup Christiansen glæder sig over et godt kvartalsresultat og konstaterer, at banken fortsat får mange nye kunder.

Hvor andre banker nedjusterer, forventer Møns Bank nu et bedre resultat for 2022 end tidligere meldt ud. Det hænger bl.a. sammen med positive kursreguleringer, som andre steder giver røde tal, men også med begrænsede nedskrivninger og et generelt stigende forretningsomfang. Det meddeler banken torsdag.

Med et resultat på 37,1 mio. kr. før skat efter årets første 9 måneder er der igen udsigt til et godt årsregnskab i Møns Bank. Derfor opjusteres forventningerne.

 ”Vi har haft et godt 3. kvartal i banken”, siger bankens direktør Per Sjørup Christiansen og fortsætter: ”Vi har fortsat et højt aktivitetsniveau, og der er stadig mange nye kunder, som finder vej til os”.

Regnskabet for 1.-3. kvartal i Møns Bank er tilfredsstillende og viser et resultat på 37,1 mio. kr. før skat. Resultatet sammensætter sig af en basisdrift på 35,5 mio. kr., positive kursreguleringer på 5,4 mio. kr. og nedskrivninger på 3,8 mio. kr.

 Stigende renter og et farvel til negative indlånsrenter

Udviklingen i 3. kvartal har været præget af uro på de finansielle markeder og stigende renter.

”Vi har nu efter mange år med meget lave renter oplevet en kraftig stigning på rentemarkederne”, siger Per Sjørup Christiansen. ”Når vi ser på Nationalbanken, så er renten gået fra minus 0,6 % i starten af året til nu plus 1,25 % pr. ultimo oktober. Dette har også bevirket, at vi i Møns Bank har kunnet fjerne de negative indlånsrenter helt, og ydermere at vi kan give en positiv rente på en række indlånsprodukter. Sådan en rentestigning giver samtidig muligheder for vores kunder, og vi har haft mange rådgivningsdialoger med kunderne omkring optimering af realkredit for dem, som har ønsket at konvertere deres lån.”

 Stigende renteindtægter og stabilt udlån

Den høje aktivitet samt ændringerne i renterne er slået igennem i Møns Banks regnskab, hvor netto renteindtægterne indtil videre udgør 61,1 mio. kr. ”Vi ser en begyndende stigning i netto renteindtægterne, som ligger 3,8 mio. kr. højere end på samme tidspunkt sidste år”.

”Vores udlån har været presset under Coronaperioden, men vi kan konstatere, at efterspørgslen er stigende. I år er bankens udlån steget 20 mio. kr.”, siger Per Sjørup Christiansen.

 Øget forsigtighed hos banken og kunderne

Bankens indlån udgør 3.431 mio. kr. mod 3.281 mio. kr. ultimo 2021. Indlånet er således steget med 150 mio. kr. svarende til 4,6 %.

”Det stigende indlån er også et udtryk for, at vores kunder har en forsigtig tilgang til den usikre tid, som vi er midt i. Vi har god dialog med vores kunder om bl.a. at sætte ekstra ind på budgetkontoen, så de ikke bliver overrumplet af en el- eller varmeregning. Vi følger selv som bank den samme forsigtige strategi, hvor vi bibeholder vores store indlånsoverskud i Nationalbanken frem for at spekulere i et volatilt marked,” siger direktøren.

 Stigende gebyr- og provisionsindtægter

De samlede netto gebyr- og provisionsindtægter for årets første tre kvartaler udgør 71,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 10,6 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Årsagen til stigningen er bankens store aktivitet indenfor ejendomshandler såvel som konverteringer af kundernes realkreditlån samt investeringsaktivitet indenfor formueområdet.

”Banken hjælper flere og flere, både nye og eksisterende kunder, med at komme 360 grader rundt om deres økonomi. Vi oplever, at sådan et serviceeftersyn af økonomien skaber værdi for kunderne, som i mange tilfælde har flere handlemuligheder, end de lige går og tror. Ikke mindst i en periode, hvor de finansielle markeder skaber nye risici og muligheder. Dette er så også med til at løfte bankens indtjening, så den i stigende grad kommer fra provisions- og gebyrindtægterne”, siger Per Sjørup Christiansen og fortsætter: ”Vi har efter sommerferien set en opbremsning på boligmarkedet. Det er ikke kommet helt så kraftigt til udtryk i vores markedsområde, men vi forventer, at det kommer i et vist omfang. Derfor forventer vi også en lavere aktivitet på boligmarkedet resten af året og et stykke ind i 2023.”

 Med stigende indtægter følger også stigende omkostninger

Bankens samlede basisindtægter udgør 137,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 14,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

”Når indtægterne stiger med 14,1 mio. kr., skal det sammenholdes med en stigning i de samlede omkostninger på 6,9 mio. kr. til i alt 102,1 mio. kr.”, bemærker Per Sjørup Christiansen. ”Selvom det er en væsentlig stigning, så er omkostningerne nogenlunde som forventet, hvor man skal huske, at vores omkostninger generelt følger pristalsregulering og de overenskomstmæssige stigninger til vores ansatte”, forklarer Per Sjørup Christiansen og fortsætter:

”Bankens omkostninger er et område, vi holder godt øje med, men det har været nødvendigt at styrke bankens organisation, ligesom der også indgår en række engangsomkostninger til opsparet ferie og overarbejde i 1. halvår af 2022.”

”Når vi trækker vores omkostninger fra indtægterne, så udgør basisdriften 35,5 mio. kr., hvilket er 7,2 mio. kr. højere end samme periode sidste år. Det er vi meget tilfredse med”, sammenfatter direktøren. 

 Kursgevinst

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en positiv kursgevinst på 5,4 mio. kr., hvilket grundet udviklingen på de finansielle markeder giver røde tal andre steder i sektoren. ”Vi har fokuseret på bankens kerneforretning og placeret størstedelen af bankens overskudslikviditet i Nationalbanken. Dette har givet os sikkerhed i en tid med rentestigninger og fald på aktiemarkedet”, siger Per Sjørup Christiansen.

 Øgede nedskrivninger er en reservation til fremtiden

Banken har indtil nu i 2022 udgiftsført nedskrivninger for 3,8 mio. kr., hvilket står i modsætning med sidste år, hvor banken på samme tid i 2021 tilbageførte 9,1 mio. kr.

Om denne udvikling forklarer bankens direktør:

”Vi ser uro og usikkerhed alle steder, vi kigger hen. Derfor er vi meget påpasselige, når vi vurderer nedskrivningsbehovet og har derfor forøget det ledelsesmæssige skøn med 4,7 mio. kr. i 3. kvartal til i alt 21,4 mio. kr. Det som gør situationen speciel er, at når vi alene ser på, hvordan vores kunder har det, så går det stadig godt. På de kundespecifikke nedskrivninger har vi således en tilbageførsel for året på 3,2 mio. kr.”, siger han og uddyber:

”Grunden til, at vi forøger det ledelsesmæssige skøn yderligere er på baggrund af krigen i Ukraine og eftervirkningerne efter Corona m.v. Det trækker sorte skyer hen over verdensøkonomien i form af stigende inflation, hvor særligt stigende energipriser kan blive en udfordring hos bankens kunder. Vi har derfor vurderet, at vi trods de umiddelbare forbedringer på kort sigt bør være klar til en hårdere periode for vores erhvervs- og privatkunder.”

 Et stærkt resultat i en usikker tid

Banken realiserer et samlet resultat på 37,1 mio. kr. før skat for årets første 9 måneder, hvilket er 7,8 mio. kr. lavere end samme periode sidste år. Resultatet efter skat udgør 29,6 mio. kr.

Om dette sammenfatter bankens direktør: ”Vi har indtil videre realiseret et resultat, som vi godt kan være tilfredse med. Den underliggende basisdrift er steget i forhold til sidste år, som i øvrigt også var et godt år for banken. Derudover er vi nu rigtig godt rustet til den kommende periode med en stor reservation til nedskrivninger. Dette gør, at banken sammen med vores gode likviditetsmæssige og kapitalmæssige polstring står stærkt i markedet og kan bistå vores kunder i den kommende tid med finansiel usikkerhed.”

Opjustering af resultatforventninger

De gode resultater indtil videre har allerede ført til, at Møns Bank har foretaget opjusteringer. Senest ved aflæggelse af halvårsregnskabet, hvor banken forventede et resultat før skat i intervallet 43-50 mio. kr.

”Vores forretning går rigtig godt, hvilket kan ses af vores gode basisdrift sammenlignet med sidste år. Vi opjusterer derfor nu vores forventninger til regnskabet med 10 mio. kr. for basisdriften til intervallet 45-52 mio. kr. og resultatet før skat til intervallet 48-57 mio. kr. For at det skal lykkes os at lande i toppen af disse intervaller så kræver det, at aktivitetsniveauet kan fortsætte i samme høje tempo som hidtil. Dette er vi ærlig talt lidt bekymrede for, når vi ser på ejendomsmarkedet, men vi ser stadig stor aktivitet i banken generelt og holder fortsat mange møder med kunderne. Endvidere kræver det også, at bankens nedskrivninger holder sig i ro, hvilket vi vurderer som det mest sandsynlige i resten af året. når vi tager hensyn til vores allerede foretagne reservationer.”

Bankens formand, Peter Ole Sørensen, udtaler: ”Udviklingen i bankens resultater er fortsat meget tilfredsstillende, og vi kan se, at bankens strategi bliver realiseret til gavn for både vores kunder, lokalområder og bankens aktionærer.”

Kapitalforhold

Pengeinstitutterne har stort fokus på kapitalkrav, da disse er stigende over de kommende år. 

Møns Bank har ultimo 3. kvartal 2022 en kapitalprocent på 24,2 % – uden indregning af periodens overskud. Det skal sammenholdes med et aktuelt kapitalkrav inklusive bufferkrav på 15,5 %, og der er således en overskydende solvens på 8,7 %-point svarende til 161 mio. kr.

Hvis banken også indregner periodens resultat, vil det betyde en forøgelse af kapitalprocenten med 1,7 %-point til 25,9 %.

”Banken har et ønske om altid at være en sund og solid virksomhed, og med vores gode kapitaloverdækning har vi et stærkt fundament nu og i fremtiden”, slutter Per Sjørup Christiansen.

Kommentarer